Otevřít menu

Na úvodní stranu Místní knihovna v Kurovicích

Návštěv :
Celkem : 711
Týden : 8
Dnes : 0
podrobnosti

OBRÁZEK : krad.jpg

KNIHOVNÍ ŘÁD

Místní knihovny v Kurovicích


V souladu se zřizovací listinou Místní knihovny v Kurovicích, schválenou zastupitelstvem obce usnesením čj. 1/2007 ze dne 18. ledna 2007 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní 

zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby

 2. meziknihovní služby

 3. informační služby:

ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, 

cb) informace z oblasti veřejné správy,

cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, 

cd) přístup na internet.

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně. 

II. Uživatelé knihovnických a informačních slu­žeb

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. 

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, datum narození a průkaz totožnosti, kterým byla ověřena totožnost uživatele a správnost jím uvedených identifikačních údajů. Změnu těchto údajů je uživatel neprodleně oznámit.

 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto KŘ.

 Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety či jiná média informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon).

 III. Výpůjční řád 

Čl. 6

Zpřístupňované knihovní dokumenty 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 Čl. 7

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů: 

 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

Čl. 8

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.

 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně či písemně knihovníka.

Čl. 9

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena 2× o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 10

Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. 

 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 11

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 1. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů .

 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. 

 4. Jestliže uživatel ani po třetím ústním upomenutí půjčený dokument nevrátí, následuje doporučený dopis ze strany zřizovatele, pakli-že ani poté nebude výpůjčka vrácena, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu 

Čl. 12

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 13

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

     a)knihovna vymáhá vrácení dokumentů ústními upomínkami

     b)po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 2. Ztráta průkazu uživatele: bez poplatku

Čl. 14

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: “Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).

 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z KŘ povoluje zřizovatel po dohodě s knihovníkem.

 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy

 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 24. ledna 2007

 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Provozní řád internetové stanice

 2. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny


Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Kurovicích

Místní knihovna v Kurovicích

Provozní řád internetové stanice
 1. Místní knihovna v Kurovicích umožňuje přístup na internet uživatelům a návštěvníkům knihovny.
 1. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných  knihovnou.
 1. Každý nový uživatel internetu se seznámí s provozním řádem internetové stanice. (Provozní řád internetové stanice je součástí Knihovního řádu). Svým podpisem potvrdí dodržování podmínek provozního řádu v prohlášení. Pokud uživatel tyto sjednané podmínky nedodrží, může být vyloučen z užívání internetu. Uživatelé registrovaní v knihovně mají přednost v  přístupu k internetu.
 1. Uživatelé musejí dbát pokynů knihovníka.
 1. Přístup k internetu je v Místní knihovně v Kurovicích zdarma.
 1. U  jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
 1. Práce u PC stanice může být limitována knihovníkem.
 1. Termín a dobu přístupu na internet  je možné  v knihovně předem rezervovat.
 1. Každá návštěva bude zapsána do knihy návštěv vč. doby užívání internetové stanice uživatelem.
 1. Uživatel je povinen před začátkem práce předložit obsluze počítačové stanice platný průkaz uživatele knihovny.  Neregistrovaný uživatel předloží platný doklad totožnosti.
 1. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 1. Uživatel nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným pře­těžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.
 1. Uživatelé mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno spouštět nebo instalovat jakékoliv  vlastní programy a aplikace stažené z Internetu nebo měnit nastavení software.
 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače. Uživatel je plně  odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 1. Informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu si mohou uživatelé pro vlastní potřebu kopírovat na formátované diskety či jiná média nebo vytisknout na tiskárně .
 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 1. Je zakázáno vyhledávat, šířit, prohlížet a nahrávat z Internetu stránky nebo soubory obsahující pornografii, pro­pagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a k užívání drog. Stejně tak je zakázáno uvedené informace šířit v Internetu.
 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon  č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a ostatní předpisy.) Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).
 1. Elektronickou poštu je možno používat prostřednictvím veřejně přístupných služeb.

Provozovatel obec Kurovice nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu.  

V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny a zakázán mu přístup k internetové stanici.